Autor :  Sergey Novikov

Opublikowano: 02/18/20 11:59 AM

Co to jest analiza fundamentalna

22 38

Analiza fundamentalna jest jednym ze sposobów przewidywania rzeczywistej wartości aktywów i ogólnej tendencji na rynku. Analiza fundamentalna polega na szczegółowym badaniu wskaźników makroekonomicznych i finansowych.

Więcej dowiedzieć się, co to jest analiza fundamentalna, można w pracy na giełdzie. Zatem analiza fundamentalna sugeruje, że inwestor musi samodzielnie obliczyć cenę instrumentu finansowego i porównać obliczenia z jego rzeczywistą wartością rynkową. W rezultacie możliwe będzie ustalenie, czy akcje są przeszacowane, czy niedoszacowane. Ponadto analiza fundamentalna ocenia także przyszłe trendy na podstawie rzeczywistego potencjału firmy lub całego rynku. Staje się to możliwe dzięki analizie wskaźników ekonomicznych.

Jeżeli uda się właściwie ocenić perspektywy spółki na podstawie wskaźników finansowych, analiza fundamentalna może przewidzieć zysk, przepływy pieniężne lub poziom rentowności kapitału. Jeżeli rynek jest słaby, analiza fundamentalna może zidentyfikować akcje, które okażą się silniejsze.

Analiza fundamentalna rynku giełdowego 

Po pierwsze, w celu przeprowadzenia analizy fundamentalnej należy zbadać wskaźniki makroekonomiczne, które obejmują produkt krajowy brutto, produkcję przemysłową, ceny konsumpcyjne, inflację, bezrobocie i wiele innych.

W trakcie przeprowadzenia analizy fundamentalnej rynku giełdowego lub analizy fundamentalnej papierów wartościowych (inna nazwa), zalecamy zwracać uwagę na zysk firmy, ale też nie zapominać o innych parametrach, które uwzględnia analiza fundamentalna.

  • Zysk na akcję. Jest to zysk spółki, który został podzielony pomiędzy jej akcjami. Jest to w rzeczywistości zysk netto na akcję.
  • Stosunek ceny do zysku. Mierzy związek między ceną akcji spółki a zyskiem na akcję. To pomaga inwestorowi ustalić, czy akcje są niedowartościowane, czy przewartościowane w porównaniu do innych akcji w sektorze.
  • Wolny przepływ pieniężny. Środki pieniężne, które zostały po zapłaceniu przez spółkę kosztów operacyjnych i kosztów kapitałowych. Firmy o wysokich wolnych przepływach pieniężnych mogą poprawić wartość dla akcjonariuszy.
  • ROE. Stopa, która wskazuje wysokość zwrotu dla akcjonariuszy. Mierzy to, jak dobrze firma generuje dodatni zwrot z inwestycji od swoich akcjonariuszy.
Co to jest analiza fundamentalna

Istnieją następujące metody analizy fundamentalnej: porównywanie wskaźników, uwzględnianie wahań sezonowych, grupowanie wskaźników w celu określenia ogólnych trendów, analiza przyczynowo-skutkowa.

Jak przeprowadzić analizę fundamentalną na rynku Forex

Analiza fundamentalna Forex obejmuje głównych wskaźników ekonomicznych krajów wpływających na ruch par walutowych.

Aby przeprowadzić fundamentalną analizę na rynku Forex, należy:

  • Przeanalizować raporty takich organizacji jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Centralny itp.
  • Obejrzeć prognozy i raporty dotyczące PKB, sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej, wskaźnika cen konsumpcyjnych.

Ponadto analiza fundamentalna obejmuje badanie takich wskaźników jak: PMI, PPI, EIO.

Inwestorzy z małym doświadczeniem często próbują dowiedzieć się, jak wyglądają figury analizy fundamentalnej, jednak ta koncepcja nie ma zastosowania do tego rodzaju analizy rynku.

Add a Comment